Blue Flower

 

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego działanie ma zapewniać bezpieczeństwo praw i interesów osób oraz poufność powierzonych informacji. Czynności notarialne – sporządzanie dokumentów, wypisów, protokołów – mają charakter dokumentu urzędowego. Są to m.in.:

  1. Sporządzanie aktów notarialnych – (jeśli wymaga tego przepis lub taka jest wola stron) akt notarialny potwierdza dokonanie danej czynności prawnej, stanowi o jej ważności i legalności,

  2. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia – ustawowego bądź testamentowego. Notariusz spisuje protokół w obecności osób, których dotyczy spadek, a następnie poświadczenie, uprawomocniające nabycie spadku,

  3. Spisywanie protokołów – walnych zgromadzeń lub w celu stwierdzenia przebiegu czynności bądź zdarzeń mających skutki prawne, np. stawiennictwa czy złożonych oświadczeń,

  4. Sporządzanie protestów weksli i czeków,

  5. Przechowywanie dokumentów, pieniędzy (w walucie polskiej lub obcej), papierów wartościowych,

  6. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, mających moc prawną oryginału i potwierdzanie ich zgodności z oryginałem,

  7. Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Wszystkie czynności wykonywane przez notariusza są rejestrowane. Obowiązuje go tajemnica, nawet po odwołaniu z pełnionej funkcji.

Wystawiamy faktury VAT.