Blue Flower

Dane osobowe stawających do aktu:

a) imiona i nazwisko,
b) imiona rodziców,
c) adres zamieszkania,
d) PESEL,
e) seria, numer i rodzaj dokumentu tożsamości.

Dokumenty (w oryginale):
a) akt zgonu spadkodawcy,
b) odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, z zastrzeżeniem c)
c) odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców (w razie zmiany nazwiska),
d) dowód osobisty osoby zmarłej lub zaświadczenie o nadaniu numer PESEL osoby zmarłej lub inny dokument urzędowy z którego wynika numer PESEL osoby zmarłej,
e) wszystkie sporządzone testamenty (jeżeli zostały sporządzone).